หน้าแรก » ความเป็นมา

ความเป็นมา

“เครือข่ายผู้หญิงพลิกโฉมประเทศไทย” เกิดจากการรวมตัวของเครือข่ายองค์กรสตรี และบุคคล เพื่อทำงานรณรงค์เพื่อความเสมอภาคหญิงชายทั้งภาครัฐภาคเอกชน เครือข่ายผู้หญิงพลิกโฉมประเทศไทยมารวมตัวกันเป็นเครือข่ายเพื่อทำงานขับเคลื่อนประเด็นปัญหาที่มีผลกระทบกับผู้หญิงในแง่มุมต่างๆ รวมทั้งติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการเพื่อสร้างความปรองดองและการปฏิรูปประเทศไทยที่แต่งตั้งโดยรัฐบาลทั้ง 6 คณะ เพื่อให้ผู้หญิงและสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาท และศักยภาพของผู้หญิงในกระบวนการลดและขจัดความขัดแย้ง การสร้างความปรองดองและและการปฏิรูปประเทศไทยโดยมุ่งผลักดันให้แต่ผู้หญิงเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ ร่วมโต๊ะเจรจา และมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการคลี่คลายความขัดแย้งและสร้างความปรองดองและปฏิรูปประเทศไทย

ภาพวันแถลงข่าวเปิดตัวเครือข่ายผู้หญิงพลิกโฉม 15 ตุลาคม 2553คำประกาศเจตนารมน์แจ้งวัฒนะการลงนามเป็นสักขีพยานในคำประกาศของเครือข่ายผู้หญิงพลิกโฉมประเทศไทยlogin